Profil

Pædagogiske principper

10Solrød er dit springbrædt til fremtiden!

Velkommen til dit nye fællesskab! Her rummer vi alle, der vil fællesskabet, sammenholdet og udviklingen. Vi forventer, at alle tager ansvar og gensidigt respekterer hinanden.

10Solrød hjælper dig med at spore dig ind på den rigtige ungdomsuddannelse, forbedrer dig fagligt og ruster dig socialt. Er du i tvivl om din fremtid, kan du sammen med din kontaktlærer og din vejleder undersøge alle mulighederne for din fremtid.

På 10Solrød bestemmer du selv din hverdag. Du sammensætter dit eget skema. Udover basisfagene dansk, engelsk og matematik skal du, ud fra et væld af tilbud, sammensætte dit skema, som skal ende ud i dit 10.klasses afgangsbevis. Vi sætter krav til dig om at møde til tiden, være aktiv i undervisningen og indgå i fællesskabet.

10Solrød krydrer din skolegang med en masse spændende oplevelser, blandt andet en studietur, dage ud af huset med dit temafagshold, fælles-ture og vi slutter året af med et brag af en gallafest.

10Solrød garanterer en masse undervisning, læring og oplevelser, der i afgørende grad vil gøre dig personligt, fagligt og socialt parat til netop den ungdomsuddannelse, du vælger.

 

De enkelte fag

 

Eventuelle særlige undervisningstilbud

STUDIETAKTIK

Har du brug på for et løft – både fagligt, personligt og socialt vil Studietaktik ”booste” din udvikling.

Studietaktik er for dig der har brug for at få redskaber til at finde fagligt fokus, selvtillid og studieglæde.

Sammen med din kontaktlærer og en studietaktiklærer arbejder I sammen mod dine mål.

Studietaktik bliver præsenteret for alle elever på 10Solrød ved skoleårets start og vil tage udgangspunkt i værdierne respekt, fællesskab samt det at tage styring.

Studietak10k er en vej for eleverne til at forstå sig selv:

¨ Hvorfor JEG lærer

¨ Hvordan JEG lærer

¨ Hvornår JEG lærer

Langt de fleste elever ved godt, HVAD de skal rette ind, rette op eller folde ud, men mange ved ikke hvordan, hvorfor eller hvornår. Det er derfor, vi har studietaktik!

 

KURSUSDAGE

Vi udbyder  3-4 gange i løbet af skoleåret kurser hele dage med forskellige kurser af 1½ times varighed (ét modul). Det er primært kurser i de obligatoriske fag - dansk, engelsk og matematik. Her kan eleverne forbedre sig i de enkelte fag.

Der kan udbydes andre kurser hen over året; for eksempel

¨ AFKLARING, hvor eleverne over 3 kursusmoduler får hjælp til at finde rundt i de forskellige ungdomsuddannelser og bliver pejlet ind på, hvad de skal i fremtiden.

¨ SPEAK ENGLISH, hvor eleverne bliver udfordret og får mod på at sige mere i engelsktimerne.

¨ STUDIETAKTIK enten individuelt eller i små grupper.

¨ FÅ STYR PÅ NERVERNE, der giver eleverne diverse værktøjer i forhold til at takle prøvesituationerne.

¨ ……. og kurser, der omfatter de behov, der opstår over året.

 

 

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

RETNINGSLINJER

 

10Solrød er en afdeling af UngSolrød. Derfor vil love, regler og cirkulærer m.m., som er gældende for UngSolrød også være gældende for 10Solrød. Herudover er der retningslinjer, som er gældende i 10Solrød.

Fremmøde

10Solrød lægger stor vægt på, at eleverne møder til undervisningen. Ved sygdom eller anden grund til fravær skal forældrene meddele fraværet over E-protokol. Fraværet vil blive registreret i alle undervisnings-sammenhænge. Skolen forventer, at tandlægebesøg, lægebesøg og andre aftaler planlægges uden for skoletiden; medmindre det er akut. Ligeledes opfordrer vi forældre til ikke at planlægge ferie i skoletiden. 10Solrød vil over for de enkelte elever og deres forældre fremlægge konsekvenserne ved for meget fravær og i et samarbejde løse problemet.

Rygning

Folketinget har vedtaget følgende lov: ”§ 2.a. På folkeskolers, kommunale ungdomsskolers og ungdomskostskolers områder er tobaksrygning ikke tilladt…” Rygerne henvises til ét sted. Ved overtrædelse af dette forbeholder ledelsen sig ret til at bortvise eleven.

Alkohol

UngSolrøds bestyrelse har vedtaget en fælles alkoholpolitik for UngSolrød: ”Udskænkning og indtagelse af enhver form for alkohol, herunder lyst øl, er ikke tilladt i UngSolrøds regi. Det er også gældende ved diverse arrangementer, rejser, temature, ekskursioner, fester m.m.” Det er ej heller tilladt at møde til undervisning eller andre arrangementer i skoleregi i beruset tilstand. Overtrædelse af dette medfører øjeblikkelig bortvisning fra skolens område og kan ende med en permanent udskrivning fra 10Solrød.

Rusmidler

Indtagelse af rusmidler, herunder også medicin, der anvendes som rusmiddel, eller tilstedeværelse på skolen under påvirkning af rusmidler medfører øjeblikkelig bortvisning fra skolens område og kan ende med en permanent udskrivning fra 10Solrød. Ved mistanke om indtagelse af rusmidler forbeholder ledelsen sig ret til at teste elever for dette. Forældre samtykker til dette ved underskrift herunder.

Skolens inventar

Vi forventer, at eleverne passer godt på inventaret og returnerer lånte headset osv. Eleverne kan drages til ansvar med erstatningspligt ved hærværk eller lignende. Derudover forventer vi naturligvis, at eleverne rydder op efter sig selv.

Mobiltelefoner & computere

Mobiltelefoner kan i nogle sammenhænge inddrages i undervisningen, men det er lærerne, der definerer denne brug. Brug af telefonerne i timerne uden for denne sammenhæng er ikke tilladt. Der gøres ofte brug af computere i undervisningen, men eleverne skal begrænse deres brug af internettet til undervisningsmæssige formål.  

Digitale fotos & videooptagelser

10Solrød gør brug af fotos og videooptagelser fra diverse aktiviteter på skolen. Nogle af disse offentliggøres i dagspressen, på hjemmesiden eller andre steder. Der lægges naturligvis ikke anstødelige billeder eller film på nettet. Såfremt billeder af eleven ikke må offentliggøres, skal I skrive en notits herom.

Fotografering, film- og lydoptagelser m.m. af personer på skolen er kun tilladt, når de involverede har givet deres udtrykkelige samtykke hertil.

I forhold til studietur og andre arrangementer ud af huset gælder samme retningslinjer. En overtrædelse af disse vil i så fald være en hjemsendelse på forældres regning, en bortvisning og evt. en udskrivning fra 10Solrød.